Podsumowanie pracy przedszkola w I semestrze

  Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

  „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”

  W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 realizowana była innowacja pedagogiczna, pt. „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”. Innowacją zostały objęte dzieci 3,4,5,6 – letnie, nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w placówce oraz rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.

  W ramach innowacji zostały zrealizowane następujące działania:

  • Udział w akcji „Sprzątanie Świata” (18.09.2020r.) – wszystkie grupy
  • Zbieranie nakrętek (całe półrocze) – wszystkie grupy
  • Zbiórka dyni – Tydzień dyni (05. – 09.09.2020r.) – wszystkie grupy
  • Prowadzenie zajęć wpływających na stymulację zmysłów – zabawy badawcze, eksperymenty, doświadczenia:
  • Rozpoznajemy warzywa za pomocą zmysłów (30.09.2020r.) – grupa „Pszczółki”
  • Co kryje w sobie dynia? (06.10.2020r.) – grupa „Biedronki”
  • Koronawirus? Eksperyment ukazujący jak można pozbyć się wirusów (19.10.2020r.) – „Pszczółki”
  • Zabawy z wodą (07.11.2020r.) – grupa „Motylki”
  • Ślady na śniegu (03.12.2020r.) – grupa „Pszczółki
  • Eksperymenty z wodą (11.01.2021r.) – grupa „Biedronki”, „Motylki”
  • Zabawy badawcze ze śniegiem (18.01.2020r. ) – grupa „Biedronki”
  • Krystalizacja soli (25.01.2021r.) – grupa „Pszczółki”
  • Zabawy badawcze w plenerze i ogrodzie przedszkolnym
  • Zakładanie i systematyczna zmiana zbiorów w kącikach przyrody
  • Upcykling – własnoręczne przetwarzanie „odpadów” na nowe przedmioty:
  • Udział w projekcie „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” – zajęcia online z zakresu ochrony środowiska pt. „Segregacja odpadów" – przetworzenie odpadów na nowe przedmioty (20.10.2020r.) – grupa „Motylki”, grupa „Pszczółki”
  • Warsztaty kulinarne
  • Zdrowe przysmaki jesieni – degustacja jesiennych owoców i warzyw (24.10.2020r.) – grupa „Biedronki”
  • Pieczemy i dekorujemy świąteczne pierniki (24.11.2020r.) – wszystkie grupy
  • Samodzielne przygotowanie pizzy (13.01.2020r.) – wszystkie grupy

   

  Osiągnięcia dzieci:

  • rozumieją znaczenie zmysłów dla człowieka
  • wykonują z pomocą doświadczenia, analizują zaobserwowane reakcje
   i wyciągają wnioski
  • aktywnie uczestniczą w eksperymentach i doświadczeniach
  • nazywają potrawy z dyni
  • znają i określają smaki niektórych warzyw dyniowatych
  • znają metody zmniejszania ilości odpadów i korzyści z ich segregacji
  • zdają sobie sprawę z zagrożeń dla środowiska wynikających z nadmiaru odpadów
  • rozumieją pojęcie: recykling, rozpoznają rodzaje opakowań
  • znają sposoby ograniczania i wykorzystania zasobów naturalnych
  • chętnie i z dużą starannością dbają o roślinki i zbiory w kąciku
  • rozumieją znaczenie warzyw i owoców w odżywianiu

   

  Wnioski do dalszej pracy:

  1. Dalsze wspieranie rozwoju dzieci ze szczególnym nastawieniem na stymulację zmysłów:
  • uzupełnienie ściany sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym o nowe elementy
  • zorganizowanie Dnia Wody
  • zorganizowanie i wzbogacanie razem z dziećmi „Kącika zmysłowego”
  • zaangażowanie dzieci i rodziców w zbiórkę roślin i krzewów do zagospodarowania ogrodu sensorycznego
  • zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa rolnego

  PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

  PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH SIOŁKOWICACH

  "Zdrowy przedszkolaczek – kształtowanie postaw

  i respektowanie norm społecznych"

  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

            Program profilaktyczno-wychowawczy został przedstawiony rodzicom przedszkolnych dzieci na pierwszym zebraniu. Jak również, w każdej chwili jest możliwość do wglądu programu i szczegółowego zapoznania. Jest umieszczony w widocznym miejscu w holu przedszkolnym, zawieszony na tablicy.

            Integralną część programu stanowią działania podejmowane przez wszystkich nauczycieli. Wspólnie realizowane są przedsięwzięcia, przez cały rok szkolny 2020/2021, w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych poprzez wsparcie procesu obejmującego opiekę, wychowanie i nauczanie umożliwiających dziecku gromadzenie wiadomości, rozwijanie zdolności i umiejętności oraz budowanie postaw zgodnie z wartościami takimi jak prawda, dobro i piękno poprzez tematykę działań programu wychowawczo-profilaktycznego:

                - bezpieczeństwo w czasie pandemi koronawirusa;

       - profilaktyka uzależnień;

       - rozwijanie kompetencji matematycznych;

                 - rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych;
                 - akceptacja niepełnosprawnych osób;
                 - pierwsza pomoc;

       - dbamy o środowisko;

       - system motywacyjny;

  Podjęte działania w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021r.:

  • prezentacje multimedialne wyjaśniające co to jest koronawirus;
  • poznanie prawidłowego sposobu noszenia maseczek
  • poznaie i korzystanie z prawidłowego sposobu mycia rąk
  • przestrzeganie zasad Dezynfekcja Dystans Maseczka;
  • słuchanie i oglądanie książki "Masz tę moc!" (Dressler Dublin sp. z o.o., Wydawnictwo Olesiejuk, an imprint of Dressler Dublin sp. z o.o.) - zrozumienie, co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać.
  • zabawy badawcze – jak pozbyć sie wirusów;
  • zabawy w teatr – przygotowanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób;
  • rozpoznawanie cyfr;
  • przeliczanie elementów zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych;
  • bajki terapeutyczne;
  • muzykoterapia;
  • dzień praw dziecka z UNICEF;
  • dbamy o środowisko, segregujemy odpady – zajęcia online przez specjalistów z Aglomeracji Opolskiej w ramach realizowanego projektu "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z godpodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej";
  • wzbogacanie i rozwijanie procesów poznawczych – poznanie sprzety elektronicznego – nowy tablet i laptop zabawkowy;

   

            Wszyscy nauczyciele przedszkola przestrzegają systemu motywacji dziecięcej stosując się do form nagradzania pozytywnych zachowań dzieci i środków zaradczych w przypadku niedostosowania się do ustalonych zasad według określonych założeń i propozycji wskazanych w programie profilaktyczno-wychowawczym.

   

   

  Sprawozdanie z współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami

  w  Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach

  w roku szkolnym 2020/2021 (I półrocze)

   

  CELE OGÓLNE:

  • Zapoznanie dzieci ze środowiskiem lokalnym.
  • Zacieśnienie więzi pomiędzy przedszkolem a  środowiskiem lokalnym – integracja.
  • Promocja przedszkola w środowisku.
  • Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.
  • Informowanie o działaniach podejmowanych w ramach projektów na stronie internetowej przedszkola.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Wspomaganie rozwoju dziecka, poszerzanie wiedzy o świecie.
  • Włączanie się w akcje charytatywne lokalne i ogólnopolskie.
  • Promowanie osiągnięć przedszkola, dzieci i nauczycieli - promocja talentów.
  • Wspieranie działalności przedszkola.
  • Pozyskiwanie środków finansowych.
  • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.
  • Upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.
  • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec drugiego człowieka.

   

  W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w naszym kraju współpraca ze środowiskiem i instytucjami odbywała się głównie zdalnie (on-line), za pośrednictwem strony internetowej naszego przedszkola, meilowo oraz poprzez kontakt telefoniczny.

   

  PODEJMOWANE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAMI – (I PÓŁROCZE ROK SZK.2020/2021)

   

              1. AKCJA CHARYTATYWNA „Zakrętki dla Bartusia”

              (wrzesień 2020r. - czerwiec 2021r., wszystkie grupy):

  - rozwijanie postaw prospołecznych wśród dzieci

  - potrzeba pomocy słabszym i niepełnosprawnym

  - rozwijanie wrażliwości wśród najmłodszych

   

  2. TEATR FORMA

   ( wrzesień 2020r., wszystkie grupy):

  - udział wychowanków w przedstawieniu teatralnym on-line pt.„Pokaz magii i iluzji z gościem specjalnym Chase z Psiego Patrolu” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

  -  rozmowa z dziećmi na temat przedstawienia

  - rozwijanie zainteresowań teatralnych wśród dzieci.

   

  3. URZĄD MIASTA OPOLE – Regionalny Program Operacyjny Wojewódzctwa Opolskiego „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”

   ( październik 2020r., wszystkie grupy):

  - udział dzieci w projekcie "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej"
  - zajęcia online z zakresu ochrony środowiska  nt."Segregacji odpadów"

  -  poznanie przeznaczenia poszczególnych pojemników  i ich kolorów do segregacji odpadów

  - znaczenie recyklingu

  - rozwijanie zainteresowań dot. ochrony środowiska

   

              4. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POPIELOWIE

                ( październik 2020r., wszystkie grupy):

  - udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”

  - zachęcenie do odwiedzin bibliotek

  - rozwijanie zainteresowań czytelniczych

   

  5. AKCJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ „Szkoła pamięta”

  ( październik 2020r., średniacy, starszacy):

  - przybliżenie dzieciom historii kraju

  - kształtowanie postawy patriotycznej

  - zapoznanie Izby Pamięci Jakuba Kani

   

             6. UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci

              ( listopad 2020r., wszystkie grupy):

  - udział dzieci w akcji „Pomoc dla Jemenu”

  (Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka)

  - uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka

  - przybliżenie dzieciom potrzeby dzielenia się z potrzebującymi

   

               7. Fundacja Ekologiczna „ARKA”

                 ( grudzień 2020r., wszystkie grupy):

  - udział dzieci w ogólnopolskiej akcji „ Listy dla Ziemi 2020”, edukacyjna akcja    proekologiczna

  - przybliżenie dzieciom potrzeby działań proekologicznych

  - zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy nt. ochrony naszej planety

   

  8. URZĄD MIASTA OPOLE (URZĄD GMINY POPIELÓW) – Projekt unijny „Przedszkole dla wszystkich przyjazne II”

   ( grudzień 2020r.,  - czerwiec 2021r., wszystkie grupy):

  - udział dzieci w zajęciach edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się, oraz w zajęciach teatralnych – rozwijających kreatywność i współpracę w grupie.

   

  9.  DOM DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM

   ( styczeń 2021r., wszystkie grupy):

  - przekazanie słodyczy dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka uzbieranych przez naszych przedszkolaków

  -  rozwijanie umiejętności dzielenia się z drugą osobą

  - integracja dzieci w różnych sytuacjach życiowych.

   

  10. DOM DZIECKA W CHMIELOWICACH

   ( styczeń 2021r., wszystkie grupy):

  - przekazanie słodyczy dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka uzbieranych przez  naszych przedszkolaków

  -  rozwijanie umiejętności dzielenia się z drugą osobą

  - integracja dzieci w różnych sytuacjach życiowych.

   

  11. STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA OPOLE

   ( styczeń 2021r., wszystkie grupy):

  - współpraca z sanepidem – realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

  - rozwijanie świadomości dziecka o potrzebie wspólnego dbania o czyste powietrze

  - działania ekologiczne

   

             12. REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W OPOLU

  - udział w szkoleniach organizowanych przez RCRE

   

   13. PODKARPACIE CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH W RZESZOWIE – Akademia Online

  - udział ( on-line) w szkoleniach organizowanych przez PCUD

   

             14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA OPOLE

  - porady, konsultacje

   

  15.  MEDIA LOKALNE

  - publikowanie ciekawych wydarzeń w przedszkolu w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej przedszkola

   

   

  Sprawozdanie z współpracy z rodzicami w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2020/2021 (I półrocze)

  CELE OGÓLNE:

   • aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich dzieci

   • podejmowanie wspólnych działań z zakresu edukacji zdrowotnej na rzecz dzieci

   

   CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

  • dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień,

  • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami opartego na relacjach partnerskich

   • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

  • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, zachęcanie do udziału w działaniach prozdrowotnych

   • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

   • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

  • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

   

   

  W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w naszym kraju wspólpraca oraz inne działania  wspierające jednostkę jaką jest rodzina, odbywały się głównie zdalnie (on-line), za pośrednictwem strony internetowej naszego przedszkola, meilowo oraz poprzez kontakt telefoniczny.

   

  PODEJMOWANE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZINĘ W WYCHOWYWANIU DZIECI – WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI (I PÓŁROCZE ROK SZK.2020/2021)

  1. Dni otwarte dla rodziców nowo przyjętych dzieci z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami w kraju - przedszkolny plac zabaw ( gr. Biedronki).

  2. Zebranie z rodzicami ws. organizacji nowego roku szkolnego zorganizowane zostało na przedszkolnym placu zabaw, dla każdej grupy osobno, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

  Rodzice zostali zapoznani m.in. z wybranym programem wychowania przedszkolnego, harmonogramem dnia, kalendarzem imprez przedszkolnych, uzyskali informację nt. zajęć dodatkowych przewidzianych w nowym roku szkolnym, wybrano grupowych przedstawicieli rodziców oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za sporządzanie protokołów z zebrań.

  3. Ustalenie indywidualnych konsultacji telefonicznych z rodzicami w celu m.in. poznania środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu do teczki obserwacji pedagogicznych, przekazanie rodzicom wyników obserwacji i diagnozy, pisemnej informacji o gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  4. Wystawy prac dzieci  w celu zapoznania rodziców z umiejętnościami plastycznymi

   wychowanków - prezentacja prac za pośrednictwem strony internetowej przedszkola.

  5. Tablica informacyjna dla rodziców - prowadzenie gazetek informacyjnych dla rodziców, prezentowanie wiadomości i ciekawostek z pracy przedszkola, hasła wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc.

  6. Organizacja webinariów, warsztatów dla rodziców, porad, konsultacji ze specjalistami  za pośrednictwem m in. strony internetowej przedszkola.

  7. Włączanie rodziców w akcje charytatywne organizowane w przedszkolu ( zbiórka dyni, zbiórka nakrętek, zbiórka i przekazanie słodyczy do Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim i Chmielowicach).

  8. Współpraca z Radą Rodziców -wspólne podejmowanie decyzji i działań na rzecz dzieci m.in. zakup i pakowanie prezentów z okazji Mikołaja, zaangażowanie rodziców w kiermasz Bożonarodzeniowy.

  9. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, włączenie rodziców w przygotowanie dzieci w odpowiedni strój m.in. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Tydzień Dyni, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Niepodległości, Wigilia.

  10. Pozyskiwanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola.

  11. Prowadzenie stony internetowej  (pp.staresiolkowice.pl) Upowszechnianie osiągnięć dzieci i placówki w szerszym środowisku.

   

  12. Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

  - plan współpracy

  - ewidencja rozmów z rodzicami

  - protokoły

  - zgody rodziców

  - upoważnienia

   


  Galeria zdjęć:

  • Podsumowanie pracy przedszkola w I semestrze  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL