nasze przedszkole  Ideą przewodnią  przedszkola  w Starych Siołkowicach jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna.  Podstawą doboru treści edukacyjnych jest poznawanie ekologicznych aspektów  przedszkola i najbliższego otoczenia. Nasze przedszkole od samego początku nastawione jest na tworzenie oazy przyrodniczej wokół budynku, jak również w samym obiekcie ( tworzone w salach żywe kąciki przyrody, hodowla rybek ).Różnorodna roślinność wokół przedszkola min. drzewa iglaste i liściaste, drzewa owocowe, krzewy, kwiaty i zioła sprzyjają rozwojowi zainteresowań przyrodniczych u dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do środowiska.

  MISJA PRZEDSZKOLA

  Nasze przedszkole:

  • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
  • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
  • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
  • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
  • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
  • Organizuje pracę przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.
  • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
  • Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
  • Przedszkole nasze jest przyjazne dzieciom i środowisku, realizując treści przyrodniczo-ekologiczne oraz treści dotyczące wychowania społeczno-emocjonalnego oraz zdrowotnego .
  •  

  WIZJA PRZEDSZKOLA

  • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
  • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
  • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ,,inności”.
  • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
  • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
  • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
  • Przedszkole stwarza dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach , poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.
  • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o różne stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
  • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

   

  Informacja o realizacji zadań oświatowych w Publicznym Przedszkolu w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2018/2019:

  A. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA

  1. Programy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze:           

  a. Praca wychowawczo - dydaktyczna oparta była na realizacji treści programu  

  „Trampolina” autorstwa K. Witerskiej i M. Janiak, wydawnictwa PWN 

  b. Realizowano treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

    ,,Kształtowanie norm i postaw społecznych przedszkolaków”   

  c. Realizowano innowację pedagogiczną ,, O schronisko dbamy, bo pieski i kotki kochamy

  d. Realizowano program roczny PP Stare Siołkowice „Dziecko, jako istota społeczna”

  e. Realizowano program stymulujący rozwój dziecka w wieku przedszkolnym „Zdolny  

      Przedszkolak”

  g. Realizowano program adaptacyjny dla dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola 

  „Będę przedszkolakiem”.

  h. Program edukacyjny PSSE Opole ,,Czyste powietrze wokół nas”

   

  2. Konkursy i olimpiady:

  2.1. konkursy

  a.  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji 86 urodzin Koziołka Matołka - wyróżnienie

  b. Konkurs plastyczny Opolskiego Kuratora Oświaty „Ozdoba Choinkowa” – zdobycie I

  miejsca ( otrzymanie I miejsca po raz czwarty)

  c. Konkurs taneczo – piosenkarski w PP Karłowice – wyróżnienie

  e. Konkurs MEN ,,Rekord dla niepodległej”

  f. I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,,Mini-debiuty”- podziękowanie

  g. XXVI Wojewódzki Konkurs Gawędziarski ,,Śląskie beranie” - I miejsce

  h. Certyfikat uczestnictwa w programie ,,Zadowolony konsument”

  i. Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”= dyplom

  2.2. olimpiady

  a. Europejski Tydzień Sportu - zajęcia promujące aktywność ruchową

   ,,I Olimpiada Przedszkolaka ”

  b. XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin- II Olimpiada Przedszkolaka

   

  3. Dodatkowe zajęcia dla dzieci (rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych):

  a.,,Jarzynki to zdrowe witaminki”- przedstawienie teatralne

  b. ,, Stumilowy lasek” - wycieczka do krainy Kubusia Puchatka w Żyrowej

  c. Festyn rodzinny z okazji święta rodziny

  d.  Spotkania ze strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, aktorem

  e. odwiedziny grupy cyrkowej – pokaz iluzjonisty, pokaz żonglerki, pokaz egzotycznych  

      zwierząt

  f. Wycieczka na warsztaty teatralne i przedstawienie do Teatru Lalki i Aktora w Opolu

  g. zabawa karnawałowa, na której dzieci przebierają się w ulubione postaci i bawią się do

      muzyki z animatorem zabawy zawężając interakcje z rówieśnikami, dziećmi z innych

      grup wiekowych jak i nauczycielami

  h. Współpraca z  biblioteką w Starych Siołkowicach - propagowanie czytelnictwa

  i. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Starych Siołkowicach-

  zwiedzanie szkoły, spotkanie z wychowawcą klasy I

  j. Współpraca z Fundacją Fioletowy Pies- kształtowanie pozytywnej postawy

  wobec zwierząt

  k. Wycieczka do Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu-

  warsztaty w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych

  l. Wycieczka Toropol Opole- ,,Niezwykłe przygody Sinbada żeglarza”

  ł. Wycieczka do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego- mjsc.Pokój,

  rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i zabytki parku

  m. udział w festynach, majówkach- występy artystyczne przedszkolaków

  n. koncert bożonarodzeniowy w WTZ i Centrum Opieki Paliatywnej

   w Starych Siołkowicach

   

  B. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

      EDUKACYJNYMI

   

  1. Prowadzono specjalistyczne zajęcia: logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne,

      rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z zaleceniami zawartymi                       

      w orzeczeniach i opiniach z poradni PP.

  2. Powołano 2 zespoły wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

      które współpracują dla właściwej diagnozy również z rodziną dziecka oraz specjalistami                 

      z poradni PP w Opolu.

  3.Opracowanie i realizacja programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  4. Opracowanie i realizacja programu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

  5. Opracowanie  Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla

  trojga dzieci.

  6. Zakup kompletu wypoczynkowego (zestaw 3 siedzisk – 1 trzyosobowy

      i 2 dwuosobowe) oraz dywanu, stworzenie w wysuniętej części sali zajęć (grupa, do

      której należy dziecko niepełnosprawne) „kącika relaksu”, w którym dzieci odpoczywają                   

      w dowolnym momencie, gdy poczują się zmęczone w trakcie zajęć.

  7. Zakup laptopa do sali, w której prowadzone są zajęcia specjalistyczne z dziećmi

      niepełnosprawnymi, by urozmaicić im  metody  pracy i uatrakcyjnić zajęcia.

  8. Zakup zestawu pomocy dydaktycznych (min.piktogramy)

  9. Zapewnienie dodatkowej opieki dziecku niepełnosprawnemu w postaci osoby na

      stanowisku pomocy nauczyciela w trakcie roku szkolnego w ramach współpracy                       

      z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu.

  C. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW – nie dotyczy

   

  D. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

  1. społeczna

  a. spotkanie z policjantem – przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Opolu –

      pogadanka o istotnych  zasadach bezpiecznego zachowania się dzieci w wieku

  przedszkolnym

  b. pokaz strażacki z aktywnym udziałem dzieci – spotkanie ze strażakami z OSP w Starych

      Siołkowicach, którzy zademonstrowali dzieciom różne sposoby gaszenia pożarów (woda,

  piana), wóz strażacki, nosze dla poszkodowanych.

  b. spotkanie z przedstawicielami Centrum Dogoterapii – rozmowa o domowych

  pupilach a przede wszystkim owłaściwym zachowaniu wobec zwierząt

  (pozycja ochronna w razie ataku psa), możliwość

      pogłaskania i obserwacji  psów,  kształtowanie opiekuńczości wobec zwierząt

  c. udział w akcji charytatywnej „Dla Bartka” - zbieranie plastikowych nakrętek na 

      zakup specjalistycznego sprzętu

  f. zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości

  g. zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców

  h.  Włączanie rodziców i innych członków rodziny w uroczystości przedszkolne:

             - Pasowanie na Przedszkolaka – oficjalne włączenie grypy dzieci najmłodszych do       grona przedszkolaków po okresie adaptacyjnym .       

             - Wigilia – tworzenie świątecznego nastroju, wspominanie bożonarodzeniowych           

               tradycji dzięki występom dzieci - wspólne świętowanie przy wigilijnym stole

             - Dzień Babci i Dziadka uroczystość łącząca pokolenia w restauracji Śtantin w          

               Starych Siołkowicach – wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie szacunku do

               osób starszych

             - Festyn Rodzinny – uroczystość dla całej rodziny na placu przedszkolnym, na

                której celebrowano wartości rodzinne. Wspólne spędzanie czasu z dziećmi,

                integrowanie się społeczności przedszkolnej, korzystanie z różnorakich atrakcji.

             - Pożegnanie Starszaków uroczystośćpoświęcona dzieciom rozpoczynającym   

               naukę w szkole, podsumowująca czas spędzony w przedszkolu

   

  2. zdrowotna

  a. wprowadzenie do jadłospisu przedszkola tradycyjnej śląskiej potrawy,

   która serwowana jest dzieciomraz w miesiącu, przypominała dzieciom smaki

   kulinarne naszych babć (stosowanie oryginalnych przepisów, zdrowych produktów)

  b. realizacja programu „Czyste Powietrze wokół nas” – program edukacji ekologicznej.

  d. udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”

  e. obchody Światowego Dnia Wody

  f. obchody Światowego Dnia Ziemi

  g. Konkurs „Listy do Ziemi”

  h. Akcja ekologiczna ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

  I. Założenie ogródka ziołowo-warzywnego

  J. Spotkanie z ratownikiem medycznym i pielęgniarką

   

  E.  ZAKUPY, WYPOSAŻENIE, REMONTY, INWESTYCJE

  1. Zakup projektora, aparatu fotograficznego, radioodtwarzacza, routera.

  2.  Zakup kompletu wypoczynkowego

  3. Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola.

  4. Zakup mebli do szatni, dywanu do sali zajęć, miseczek do jadalni ( współudział RR)

  5. Malowanie szatni, kancelarii dyrektora, jadalni, sali dydaktycznej, krzesełek.

  6. Wymiana piasku w piaskownicy – piasek atestowany

  7. Zakup zabawek do piaskownicy.

  9. Prowadzenie  strony internetowej przedszkola www.ppsiolkowice.pl ,

  na której umieszczanesą  informacje z życia przedszkola.

  10. Doprowadzenie sieci internetowej do wszystkich pomieszczeń placówki.

  F.  PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

   

  1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej „Przedszkole dla

      wszystkich przyjazne” -wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci                                

      w przedszkolach 15 gmin Aglomeracji Opolskiej

  VIII MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

  1. mocne strony

  1. atrakcyjna oferta edukacyjna
  2. autorskie programy edukacyjne, innowacje pedagogiczne wspomagające proces edukacyjny
  3. wyspecjalizowana kadra stale doskonaląca swoje kwalifikacje
  4. własna strona internetowa
  5. bardzo dobra współpraca z rodzicami
  6. bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działania wychowawczo-edukacyjne placówki
  7. przyjazna atmosfera pracy

   

  2. słabe strony

  1. Ograniczenia lokalowe

  Ciekawostki  /  nowości:

  1. Innowacja pedagogiczna ,,O schronisko dbamy, bo pieski i kotki kochamy”.
  2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola - www.ppsiolkowice.pl , na której umieszczane są istotne informacje z życia przedszkola.
  3. Zdobycie 4x I miejsca w konkursie plastycznym organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty ,,Ozdoba choinkowa”
  4. Włączenie tradycyjnych potraw śląskich do jadłospisu przedszkola (sięganie do tradycyjnych smaków kulinarnych naszych babć – potrawa śląska raz w miesiącu)
  5. Zorganizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci, które od nowego roku szkolnego dołączą do grona przedszkolaków (3  zajęcia w tygodniowych odstępach czasu dla dzieci, które dołączą do przedszkola w nowym roku szkolnym).
  6. I miejsce w XXVI wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim ,,Śląskie beranie”
  7. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach w ramach udziału w I krajowym festiwalu piosenki przedszkolnej Opole 2019 stworzyło autorski utwór słowno-muzyczny pt.: ,,Mała świnka”. Tekst piosenki powstał z inicjatywy rodziców natomiast kompozycja i linia melodyczna powstała w ramach współpracy ze studio piosenki. Powstała piosenka wpłynie na promocję uzdolnionych muzycznie przedszkolaków, na twórczą aktywizację naszego środowiska przedszkolnego

  Tekst piosenki:

  Ref.

  Była raz mała świnka,

  Mieszkała w swej zagrodzie.

  Gospodarz był z niej dumny

  Od świeta i na co dzień.

  Była raz mała świnka,

  Różowa jak landrynka,

  Taplała się w błocie,

  Przy zagrodowym płocie.

   

  1 zwrotka

   

  Ta świnka miała bardzo fajny ryjek.

  Szpiczaste uszka no i krótką szyję.

  Ogonek miała mocno zakręcony.

  Gospodarz był nią bardzo zachwycony.

  Ta świnka była psotna w swej zabawie

  Pryskała błotkiem na kaczuszki w stawie.

  W zagrodowej kałuży tuż przy płocie,

  taplała się po uszy w gęstym błocie.

   

  Ref. ……………………………..

   

  2 zwrotka

   

  Ta świnka często dumała w zagrodzie,

  dlaczego kaczki pluskają się w wodzie.

  Chodź z nami świnko tu gdzie czysta woda.

  To Ci urodzy I rumieńców doda

  Znów będziesz piękna, czysta i różowa

  I będziesz nam pachniała jak królowa.

  Umyjesz ryjek, zmyjesz błoto z uszek

  I znów będziesz przepiękna jak kwiatuszek.

   

  Ref. ………………………………….

  sł. Andrzej Komor

  mel. Aneta Pawolek

  http://www.ppsiolkowice.pl/pliki/2%20Ma%C5%82a%20%C5%9Bwinka.mp3