nasze przedszkole  Ideą przewodnią  przedszkola  w Starych Siołkowicach jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna.  Podstawą doboru treści edukacyjnych jest poznawanie ekologicznych aspektów  przedszkola i najbliższego otoczenia. Nasze przedszkole od samego początku nastawione jest na tworzenie oazy przyrodniczej wokół budynku, jak również w samym obiekcie (tworzone w salach żywe kąciki przyrody, hodowla rybek).Różnorodna roślinność wokół przedszkola min. drzewa iglaste i liściaste, drzewa owocowe, krzewy, kwiaty i zioła sprzyjają rozwojowi zainteresowań przyrodniczych u dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do środowiska.

   

  KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGOW STARYCH SIOŁKOWICACH

   Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych tj.:

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe

  (Dz.U.z 2017r. poz.59)

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.

  (Dz.U.z 2017r.,poz.356) zm. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

  1. Statut Przedszkola  Stare Siołkowice.

   

  I MISJA:

  Nasze przedszkole:

  1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

  2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

  3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

  4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

  5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

  6. Organizuje pracę przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.

  7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

  8. Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych – organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, wspiera rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz poprzez funkcjonowanie w placówce zespołu do spraw rewalidacji i zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

  9. Stwarza dzieciom niepełnosprawnym takie warunki, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami.

  10. Przedszkole nasze jest przyjazne dzieciom i środowisku, realizując treści przyrodniczo-ekologiczne oraz treści dotyczące wychowania społeczno-emocjonalnego oraz zdrowotnego.

  II.  WIZJA:

  1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

  2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

  3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ,,inności”.

  4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

  5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

  6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

  7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach , poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.

  8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o różne stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

  9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

   

  III. MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

   Absolwent naszego przedszkola rozpoczynający naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia po zrealizowaniu celów i zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

  1.Absolwent wykazuje:

  - motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

  - zainteresowanie treściami nauczania

  - umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

  - umiejętność radzenia sobie z trudnościami

  - umiejętność współpracy w grupie

  - umiejętność samodzielnego przygotowania niektórych potraw

  - tolerancję wobec innych, o odmiennych postawach i przekonaniach

  - ukształtowane poczucie własnej wartości

  - zainteresowanie fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami

  - zainteresowanie w poznawaniu otaczającej rzeczywistości poprzez wnikanie w głąb rzeczy i zjawisk w bezpośrednim kontakcie z nimi

  - umiejętności informatyczne, mające wpływ na pogłębienie wiedzy

  2. Absolwent rozumie, zna:

  - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

  - zasady bezpieczeństwa własnego i innych

  - zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

  - zasady zdrowego żywienia i ich bezpośredni wpływ na zdrowie

  - potrzebę szanowania przyrody i środowiska

  - kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe

  - zna i rozumie treści zawartew podstawie programowej wychowania przedszkolnego dotyczącychrozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego

  3. Absolwent nie obawia się:

  - występów publicznych

  - reprezentowania grupy, przedszkola w środowisku

  - wyrażania swoich uczuć

  - wykazywania inicjatywy w działaniu

  Absolwent naszego przedszkola jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole poprzez zapewnienie mu możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych

   

  IV.  CEL GŁÓWNY

  Całościowe wsparcie rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna a w efekcie prowadzi do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji

  1. Analizowanie osiągnięć dzieci uwzględniając ich możliwości rozwojowe.

  2. Diagnozowanie poziomu umiejętności i wiadomości dzieci.

  3. Formułowanie i wdrażanie wniosków z analiz.

  4. Podejmowanie działań dotyczących doskonalenia pracy wychowawczo-dydaktycznej.

  5. Stwarzanie warunków do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

  6. Umożliwianie wychowankom wyrównywania ich szans edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

  7. Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych z oddziaływaniami rodziny.

  8. Dbanie o zdrowie, kulturę bycia i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków.

  9. Organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw patriotycznych.

  10. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.

  11. Inicjowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

   

  V. METODY PRACY

  Najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciele w naszej placówce w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji edukacyjnych. Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

  Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

                 - indywidualna

  - zespołowa

  - zbiorowa (praca z całą grupą)

  Metody stosowane w naszym przedszkolu :

  Metody czynne:

  - metoda samodzielnych doświadczeń i eksperymentów

  - metoda wielozmysłowego poznawania świata
  - metoda kierowania własną działalnością dziecka

  - metoda rozwijająca umiejętności informatyczne
  - metoda zadań stawianych dziecku do wykonania

  - metoda aktywności twórczej

   Metody oglądowe:
  - obserwacja i pokaz
  - osobisty przykład nauczyciela
  - udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne

  Metody słowne:
  - rozmowy
  - opowiadania
  - zagadki
  - objaśnienia i instrukcje
  - sposoby społecznego porozumiewania się
  - metody żywego słowa

  Metody aktywizujące
  - burza mózgów
  - metoda projektów
  - gry i zabawy dydaktyczne

   

  VI. ZASOBY LUDZKIE I MATERIALNE

  1. Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

  2. Współpraca nauczycieli w zespołach.

  3. Przyjazna kadra administracyjno-obsługowa.

  4. Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

  5. Teren przedszkolny sprzyjający zabawom ruchowym na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

  6. Przedszkole dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę dostępnej powszechnej dostępności dla wszystkich dzieci (zdrowych i niepełnosprawnych) na zasadach i terminach określonych przez organ prowadzący i wytyczne państwa.

   

  VII. EFEKTY PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

  1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

  2. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczenie.

  Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka dokonując systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

  Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej. Przedszkole bada gotowość do podjęcia nauki w szkole i w miarę potrzeb prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej a także umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.

  Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana poprzez obserwację zajęć, analizę diagnoz pedagogicznych, procesy ewaluacji wewnętrznej. 

  Zaplanowane obszary ewaluacji wewnętrzenej, elementy kontroli i wspomagania nauczycieli, wnioski z nadzoru pedagogicznego przekazywane są nuaczycielom podczas spotkań rad pedagogicznych i wdrażane do pracy.

   

  VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  1. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicamicelempodejmowania istotnych decyzji niezbędnych dla prawidłowego rozwoju placówki.

  2. Rodzice uczestniczą w organizowanych zajęciach otwartych, warsztatach, w spotkaniach grupowych i indywidualnych, w spotkaniach ze specjalistami: psycholog, logopeda itp.

  3. Rodzice współuczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, czując się współgospodarzami przedszkola.

  4. Informacje dla rodziców przekazywane są indywidualnie, na zebraniach grupowych a także na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.

  5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

  6. Stosowanie działań wspierających dla rodziców celem wcześniejszego wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

   

  IX. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

  1.,,Caritas” Stare Siołkowice

  2. Szkoła Podstawowa Stare Siołkowice

  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie (Filia Stare Siołkowice)

  4.  Straż pożarna, Policja, Urząd Gminy w Popielowie

  5. Nadleśnictwo w Kup

  6. Muzeum Piosenki Polskiej, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

  7. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

  8. Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu 

  9. Siedziba Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy

  10. Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach

  11. Warsztaty Terapii  Zajęciowej w Starych Siołkowicach

  12. Restauracja ,,Śtantin” w Starych Siołkowicach

  Rada Pedagogiczna PP Stare Siołkowice:

  Przewodniczący:

  Dyrektor Beata Kołodziej

  Członkowie:

  Maria Badecka

  Sabina Bryczek

  Joanna Kupczyk

  Małgorzata Rambau-Pasieka

  Dorota Wyroba

   

       

  Informacja o realizacji zadań oświatowych w Publicznym Przedszkolu w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2018/2019:

  A. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA

  1. Programy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze:           

  a. Praca wychowawczo - dydaktyczna oparta była na realizacji treści programu  

  „Trampolina” autorstwa K. Witerskiej i M. Janiak, wydawnictwa PWN 

  b. Realizowano treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

    ,,Kształtowanie norm i postaw społecznych przedszkolaków”   

  c. Realizowano innowację pedagogiczną ,, O schronisko dbamy, bo pieski i kotki kochamy

  d. Realizowano program roczny PP Stare Siołkowice „Dziecko, jako istota społeczna”

  e. Realizowano program stymulujący rozwój dziecka w wieku przedszkolnym „Zdolny  

      Przedszkolak”

  g. Realizowano program adaptacyjny dla dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola 

  „Będę przedszkolakiem”.

  h. Program edukacyjny PSSE Opole ,,Czyste powietrze wokół nas”

   

  2. Konkursy i olimpiady:

  2.1. konkursy

  a.  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji 86 urodzin Koziołka Matołka - wyróżnienie

  b. Konkurs plastyczny Opolskiego Kuratora Oświaty „Ozdoba Choinkowa” – zdobycie I

  miejsca ( otrzymanie I miejsca po raz czwarty)

  c. Konkurs taneczo – piosenkarski w PP Karłowice – wyróżnienie

  e. Konkurs MEN ,,Rekord dla niepodległej”

  f. I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,,Mini-debiuty”- podziękowanie

  g. XXVI Wojewódzki Konkurs Gawędziarski ,,Śląskie beranie” - I miejsce

  h. Certyfikat uczestnictwa w programie ,,Zadowolony konsument”

  i. Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”= dyplom

  2.2. olimpiady

  a. Europejski Tydzień Sportu - zajęcia promujące aktywność ruchową

   ,,I Olimpiada Przedszkolaka ”

  b. XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin- II Olimpiada Przedszkolaka

   

  3. Dodatkowe zajęcia dla dzieci (rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych):

  a.,,Jarzynki to zdrowe witaminki”- przedstawienie teatralne

  b. ,, Stumilowy lasek” - wycieczka do krainy Kubusia Puchatka w Żyrowej

  c. Festyn rodzinny z okazji święta rodziny

  d.  Spotkania ze strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, aktorem

  e. odwiedziny grupy cyrkowej – pokaz iluzjonisty, pokaz żonglerki, pokaz egzotycznych  

      zwierząt

  f. Wycieczka na warsztaty teatralne i przedstawienie do Teatru Lalki i Aktora w Opolu

  g. zabawa karnawałowa, na której dzieci przebierają się w ulubione postaci i bawią się do

      muzyki z animatorem zabawy zawężając interakcje z rówieśnikami, dziećmi z innych

      grup wiekowych jak i nauczycielami

  h. Współpraca z  biblioteką w Starych Siołkowicach - propagowanie czytelnictwa

  i. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Starych Siołkowicach-

  zwiedzanie szkoły, spotkanie z wychowawcą klasy I

  j. Współpraca z Fundacją Fioletowy Pies- kształtowanie pozytywnej postawy

  wobec zwierząt

  k. Wycieczka do Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu-

  warsztaty w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych

  l. Wycieczka Toropol Opole- ,,Niezwykłe przygody Sinbada żeglarza”

  ł. Wycieczka do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego- mjsc.Pokój,

  rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i zabytki parku

  m. udział w festynach, majówkach- występy artystyczne przedszkolaków

  n. koncert bożonarodzeniowy w WTZ i Centrum Opieki Paliatywnej

   w Starych Siołkowicach

   

  B. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

      EDUKACYJNYMI

   

  1. Prowadzono specjalistyczne zajęcia: logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne,

      rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z zaleceniami zawartymi                       

      w orzeczeniach i opiniach z poradni PP.

  2. Powołano 2 zespoły wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

      które współpracują dla właściwej diagnozy również z rodziną dziecka oraz specjalistami                 

      z poradni PP w Opolu.

  3.Opracowanie i realizacja programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  4. Opracowanie i realizacja programu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

  5. Opracowanie  Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla

  trojga dzieci.

  6. Zakup kompletu wypoczynkowego (zestaw 3 siedzisk – 1 trzyosobowy

      i 2 dwuosobowe) oraz dywanu, stworzenie w wysuniętej części sali zajęć (grupa, do

      której należy dziecko niepełnosprawne) „kącika relaksu”, w którym dzieci odpoczywają                   

      w dowolnym momencie, gdy poczują się zmęczone w trakcie zajęć.

  7. Zakup laptopa do sali, w której prowadzone są zajęcia specjalistyczne z dziećmi

      niepełnosprawnymi, by urozmaicić im  metody  pracy i uatrakcyjnić zajęcia.

  8. Zakup zestawu pomocy dydaktycznych (min.piktogramy)

  9. Zapewnienie dodatkowej opieki dziecku niepełnosprawnemu w postaci osoby na

      stanowisku pomocy nauczyciela w trakcie roku szkolnego w ramach współpracy                       

      z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu.

  C. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW – nie dotyczy

   

  D. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

  1. społeczna

  a. spotkanie z policjantem – przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Opolu –

      pogadanka o istotnych  zasadach bezpiecznego zachowania się dzieci w wieku

  przedszkolnym

  b. pokaz strażacki z aktywnym udziałem dzieci – spotkanie ze strażakami z OSP w Starych

      Siołkowicach, którzy zademonstrowali dzieciom różne sposoby gaszenia pożarów (woda,

  piana), wóz strażacki, nosze dla poszkodowanych.

  b. spotkanie z przedstawicielami Centrum Dogoterapii – rozmowa o domowych

  pupilach a przede wszystkim owłaściwym zachowaniu wobec zwierząt

  (pozycja ochronna w razie ataku psa), możliwość

      pogłaskania i obserwacji  psów,  kształtowanie opiekuńczości wobec zwierząt

  c. udział w akcji charytatywnej „Dla Bartka” - zbieranie plastikowych nakrętek na 

      zakup specjalistycznego sprzętu

  f. zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości

  g. zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców

  h.  Włączanie rodziców i innych członków rodziny w uroczystości przedszkolne:

             - Pasowanie na Przedszkolaka – oficjalne włączenie grypy dzieci najmłodszych do       grona przedszkolaków po okresie adaptacyjnym .       

             - Wigilia – tworzenie świątecznego nastroju, wspominanie bożonarodzeniowych           

               tradycji dzięki występom dzieci - wspólne świętowanie przy wigilijnym stole

             - Dzień Babci i Dziadka uroczystość łącząca pokolenia w restauracji Śtantin w          

               Starych Siołkowicach – wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie szacunku do

               osób starszych

             - Festyn Rodzinny – uroczystość dla całej rodziny na placu przedszkolnym, na

                której celebrowano wartości rodzinne. Wspólne spędzanie czasu z dziećmi,

                integrowanie się społeczności przedszkolnej, korzystanie z różnorakich atrakcji.

             - Pożegnanie Starszaków uroczystośćpoświęcona dzieciom rozpoczynającym   

               naukę w szkole, podsumowująca czas spędzony w przedszkolu

   

  2. zdrowotna

  a. wprowadzenie do jadłospisu przedszkola tradycyjnej śląskiej potrawy,

   która serwowana jest dzieciomraz w miesiącu, przypominała dzieciom smaki

   kulinarne naszych babć (stosowanie oryginalnych przepisów, zdrowych produktów)

  b. realizacja programu „Czyste Powietrze wokół nas” – program edukacji ekologicznej.

  d. udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”

  e. obchody Światowego Dnia Wody

  f. obchody Światowego Dnia Ziemi

  g. Konkurs „Listy do Ziemi”

  h. Akcja ekologiczna ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

  I. Założenie ogródka ziołowo-warzywnego

  J. Spotkanie z ratownikiem medycznym i pielęgniarką

   

  E.  ZAKUPY, WYPOSAŻENIE, REMONTY, INWESTYCJE

  1. Zakup projektora, aparatu fotograficznego, radioodtwarzacza, routera.

  2.  Zakup kompletu wypoczynkowego

  3. Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola.

  4. Zakup mebli do szatni, dywanu do sali zajęć, miseczek do jadalni ( współudział RR)

  5. Malowanie szatni, kancelarii dyrektora, jadalni, sali dydaktycznej, krzesełek.

  6. Wymiana piasku w piaskownicy – piasek atestowany

  7. Zakup zabawek do piaskownicy.

  9. Prowadzenie  strony internetowej przedszkola www.ppsiolkowice.pl ,

  na której umieszczanesą  informacje z życia przedszkola.

  10. Doprowadzenie sieci internetowej do wszystkich pomieszczeń placówki.

  F.  PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

   

  1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej „Przedszkole dla

      wszystkich przyjazne” -wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci                                

      w przedszkolach 15 gmin Aglomeracji Opolskiej

  VIII MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

  1. mocne strony

  1. atrakcyjna oferta edukacyjna
  2. autorskie programy edukacyjne, innowacje pedagogiczne wspomagające proces edukacyjny
  3. wyspecjalizowana kadra stale doskonaląca swoje kwalifikacje
  4. własna strona internetowa
  5. bardzo dobra współpraca z rodzicami
  6. bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działania wychowawczo-edukacyjne placówki
  7. przyjazna atmosfera pracy

   

  2. słabe strony

  1. Ograniczenia lokalowe

  Ciekawostki  /  nowości:

  1. Innowacja pedagogiczna ,,O schronisko dbamy, bo pieski i kotki kochamy”.
  2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola - www.ppsiolkowice.pl , na której umieszczane są istotne informacje z życia przedszkola.
  3. Zdobycie 4x I miejsca w konkursie plastycznym organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty ,,Ozdoba choinkowa”
  4. Włączenie tradycyjnych potraw śląskich do jadłospisu przedszkola (sięganie do tradycyjnych smaków kulinarnych naszych babć – potrawa śląska raz w miesiącu)
  5. Zorganizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci, które od nowego roku szkolnego dołączą do grona przedszkolaków (3  zajęcia w tygodniowych odstępach czasu dla dzieci, które dołączą do przedszkola w nowym roku szkolnym).
  6. I miejsce w XXVI wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim ,,Śląskie beranie”
  7. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach w ramach udziału w I krajowym festiwalu piosenki przedszkolnej Opole 2019 stworzyło autorski utwór słowno-muzyczny pt.: ,,Mała świnka”. Tekst piosenki powstał z inicjatywy rodziców natomiast kompozycja i linia melodyczna powstała w ramach współpracy ze studio piosenki. Powstała piosenka wpłynie na promocję uzdolnionych muzycznie przedszkolaków, na twórczą aktywizację naszego środowiska przedszkolnego

   

  Tekst piosenki:

  Ref.

  Była raz mała świnka,

  Mieszkała w swej zagrodzie.

  Gospodarz był z niej dumny

  Od święta i na co dzień.

  Była raz mała świnka,

  Różowa jak landrynka,

  Taplała się w błocie,

  Przy zagrodowym płocie.

   

  1 zwrotka

   

  Ta świnka miała bardzo fajny ryjek.

  Szpiczaste uszka no i krótką szyję.

  Ogonek miała mocno zakręcony.

  Gospodarz był nią bardzo zachwycony.

  Ta świnka była psotna w swej zabawie

  Pryskała błotkiem na kaczuszki w stawie.

  W zagrodowej kałuży tuż przy płocie,

  taplała się po uszy w gęstym błocie.

   

  Ref. ……………………………..

   

  2 zwrotka

   

  Ta świnka często dumała w zagrodzie,

  dlaczego kaczki pluskają się w wodzie.

  Chodź z nami świnko tu gdzie czysta woda.

  To Ci urody I rumieńców doda

  Znów będziesz piękna, czysta i różowa

  I będziesz nam pachniała jak królowa.

  Umyjesz ryjek, zmyjesz błoto z uszek

  I znów będziesz przepiękna jak kwiatuszek.

   

  Ref. ………………………………….

  sł. Andrzej Komor

  mel. Aneta Pawolek

   

  http://www.ppsiolkowice.pl/pliki/2%20Ma%C5%82a%20%C5%9Bwinka.mp3