nasze przedszkole

Strona główna nasze przedszkole

  Ideą przewodnią  przedszkola  w Starych Siołkowicach jest edukacja ekologiczna i prozdrowotna.  Podstawą doboru treści edukacyjnych jest poznawanie ekologicznych aspektów  przedszkola i najbliższego otoczenia. Nasze przedszkole od samego początku nastawione jest na tworzenie oazy przyrodniczej wokół budynku, jak również w samym obiekcie (tworzone w salach żywe kąciki przyrody, hodowla rybek).Różnorodna roślinność wokół przedszkola min. drzewa iglaste i liściaste, drzewa owocowe, krzewy, kwiaty i zioła sprzyjają rozwojowi zainteresowań przyrodniczych u dzieci, motywowania ich do działania oraz kształtowania postaw i umiejętności badawczych w stosunku do środowiska.

   

  KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGOW STARYCH SIOŁKOWICACH

   Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych tj.:

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe

  (Dz.U.z 2017r. poz.59)

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.

  (Dz.U.z 2017r.,poz.356) zm. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

  1. Statut Przedszkola  Stare Siołkowice.

   

  I MISJA:

  Nasze przedszkole:

  1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

  2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

  3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

  4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

  5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

  6. Organizuje pracę przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.

  7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

  8. Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych – organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, wspiera rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz poprzez funkcjonowanie w placówce zespołu do spraw rewalidacji i zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

  9. Stwarza dzieciom niepełnosprawnym takie warunki, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami.

  10. Przedszkole nasze jest przyjazne dzieciom i środowisku, realizując treści przyrodniczo-ekologiczne oraz treści dotyczące wychowania społeczno-emocjonalnego oraz zdrowotnego.

  II.  WIZJA:

  1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

  2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

  3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ,,inności”.

  4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

  5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

  6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

  7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach , poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.

  8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o różne stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

  9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

   

  III. MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

   Absolwent naszego przedszkola rozpoczynający naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia po zrealizowaniu celów i zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

  1.Absolwent wykazuje:

  - motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

  - zainteresowanie treściami nauczania

  - umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

  - umiejętność radzenia sobie z trudnościami

  - umiejętność współpracy w grupie

  - umiejętność samodzielnego przygotowania niektórych potraw

  - tolerancję wobec innych, o odmiennych postawach i przekonaniach

  - ukształtowane poczucie własnej wartości

  - zainteresowanie fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami

  - zainteresowanie w poznawaniu otaczającej rzeczywistości poprzez wnikanie w głąb rzeczy i zjawisk w bezpośrednim kontakcie z nimi

  - umiejętności informatyczne, mające wpływ na pogłębienie wiedzy

  2. Absolwent rozumie, zna:

  - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

  - zasady bezpieczeństwa własnego i innych

  - zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

  - zasady zdrowego żywienia i ich bezpośredni wpływ na zdrowie

  - potrzebę szanowania przyrody i środowiska

  - kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe

  - zna i rozumie treści zawartew podstawie programowej wychowania przedszkolnego dotyczącychrozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego

  3. Absolwent nie obawia się:

  - występów publicznych

  - reprezentowania grupy, przedszkola w środowisku

  - wyrażania swoich uczuć

  - wykazywania inicjatywy w działaniu

  Absolwent naszego przedszkola jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole poprzez zapewnienie mu możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych

   

  IV.  CEL GŁÓWNY

  Całościowe wsparcie rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna a w efekcie prowadzi do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji

  1. Analizowanie osiągnięć dzieci uwzględniając ich możliwości rozwojowe.

  2. Diagnozowanie poziomu umiejętności i wiadomości dzieci.

  3. Formułowanie i wdrażanie wniosków z analiz.

  4. Podejmowanie działań dotyczących doskonalenia pracy wychowawczo-dydaktycznej.

  5. Stwarzanie warunków do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

  6. Umożliwianie wychowankom wyrównywania ich szans edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

  7. Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych z oddziaływaniami rodziny.

  8. Dbanie o zdrowie, kulturę bycia i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków.

  9. Organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw patriotycznych.

  10. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.

  11. Inicjowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

   

  V. METODY PRACY

  Najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciele w naszej placówce w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji edukacyjnych. Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

  Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

                 - indywidualna

  - zespołowa

  - zbiorowa (praca z całą grupą)

  Metody stosowane w naszym przedszkolu :

  Metody czynne:

  - metoda samodzielnych doświadczeń i eksperymentów

  - metoda wielozmysłowego poznawania świata
  - metoda kierowania własną działalnością dziecka

  - metoda rozwijająca umiejętności informatyczne
  - metoda zadań stawianych dziecku do wykonania

  - metoda aktywności twórczej

   Metody oglądowe:
  - obserwacja i pokaz
  - osobisty przykład nauczyciela
  - udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne

  Metody słowne:
  - rozmowy
  - opowiadania
  - zagadki
  - objaśnienia i instrukcje
  - sposoby społecznego porozumiewania się
  - metody żywego słowa

  Metody aktywizujące
  - burza mózgów
  - metoda projektów
  - gry i zabawy dydaktyczne

   

  VI. ZASOBY LUDZKIE I MATERIALNE

  1. Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

  2. Współpraca nauczycieli w zespołach.

  3. Przyjazna kadra administracyjno-obsługowa.

  4. Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

  5. Teren przedszkolny sprzyjający zabawom ruchowym na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

  6. Przedszkole dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę dostępnej powszechnej dostępności dla wszystkich dzieci (zdrowych i niepełnosprawnych) na zasadach i terminach określonych przez organ prowadzący i wytyczne państwa.

   

  VII. EFEKTY PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

  1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

  2. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczenie.

  Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka dokonując systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

  Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej. Przedszkole bada gotowość do podjęcia nauki w szkole i w miarę potrzeb prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej a także umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.

  Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana poprzez obserwację zajęć, analizę diagnoz pedagogicznych, procesy ewaluacji wewnętrznej. 

  Zaplanowane obszary ewaluacji wewnętrzenej, elementy kontroli i wspomagania nauczycieli, wnioski z nadzoru pedagogicznego przekazywane są nuaczycielom podczas spotkań rad pedagogicznych i wdrażane do pracy.

   

  VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  1. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicamicelempodejmowania istotnych decyzji niezbędnych dla prawidłowego rozwoju placówki.

  2. Rodzice uczestniczą w organizowanych zajęciach otwartych, warsztatach, w spotkaniach grupowych i indywidualnych, w spotkaniach ze specjalistami: psycholog, logopeda itp.

  3. Rodzice współuczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, czując się współgospodarzami przedszkola.

  4. Informacje dla rodziców przekazywane są indywidualnie, na zebraniach grupowych a także na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.

  5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

  6. Stosowanie działań wspierających dla rodziców celem wcześniejszego wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

   

  IX. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

  1.,,Caritas” Stare Siołkowice

  2. Szkoła Podstawowa Stare Siołkowice

  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie (Filia Stare Siołkowice)

  4.  Straż pożarna, Policja, Urząd Gminy w Popielowie

  5. Nadleśnictwo w Kup

  6. Muzeum Piosenki Polskiej, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

  7. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

  8. Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu 

  9. Siedziba Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy

  10. Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach

  11. Warsztaty Terapii  Zajęciowej w Starych Siołkowicach

  12. Restauracja ,,Śtantin” w Starych Siołkowicach

  Rada Pedagogiczna PP Stare Siołkowice:

  Przewodniczący:

  Dyrektor Beata Kołodziej

  Członkowie:

  Maria Badecka

  Sabina Bryczek

  Joanna Kupczyk

  Małgorzata Rambau-Pasieka

  Dorota Wyroba

   

       

  Informacja o realizacji zadań oświatowych w Publicznym Przedszkolu w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 2019/2020:

   

  A. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA

   

  1. Programy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze:           

  - Program edukacyjno-wychowawczy „Zbieram, poszukuję, badam”

   D.Dziamskiej i M. Buchnat

  - Program wychowawczo – profilaktyczny:

    ,,Polska naszą Ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie  

  - Innowacja pedagogiczna:

  ,, Wszystkimi zmysłami poznajemy świat,choć tak niewiele mamy lat

  - Program roczny PP Stare Siołkowice:

   „Twórzmy wspaniałe przedszkole, dom zabaw i edukacji”

  -  Program stymulujący rozwój dziecka w wieku przedszkolnymZdolny  przedszkolak”

  -  Program adaptacyjny  „Będę przedszkolakiem”.

  -  Program edukacyjny PSSE Opole ,,Czyste powietrze wokół nas”,

  ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

  -  Program nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym

  -  Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych

   

  2. Konkursy i akcje MEN:

  - Akcja MEN ,,Razem na święta” - dyplom

  - Konkurs plastyczny Opolskiego Kuratora Oświaty „Ozdoba Choinkowa” –

    II  miejsce

  - Akcja MEN ,,Szkoła do hymnu”- dyplom

  - Akcja MEN ,,Szkoła pamięta”- dyplom

  - Akcja UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF- dyplom

  - Konkurs plastyczny ,,Segreguję odpady, dbam o dobro Ziemi”- dyplom

   

  B. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

      EDUKACYJNYMI

   

  1 Prowadzono specjalistyczne zajęcia: logopedyczne i korekcyjno - kompensacyjne

  oraz zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie

  z zaleceniami zawartymi   w orzeczeniach i opiniach  poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  2. Powołano  zespół d/s wczesnego wspomagania rozwoju oraz  d/s rewalidacji.

  3.Opracowano  programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  4. Opracowano program zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

  5. Opracowano  Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

  6. Przeprowadzono remont sali do zajęć specjalistycznych oraz zakupiono niezbędne pomoce i środki dydaktyczne przeznaczone do realizacji zajęć specjalistycznych.

  7 Zatrudniono  osobę do dziecka niepełnosprawnego ( pomoc nauczyciela) odbywającej    staż w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu          

   

  C. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW – nie dotyczy

   

  D. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA  I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

   W ramach profilaktyki społecznej i zdrowotnej opracowano i przyjęto do realizacji program wychowawczo-profilaktyczny oraz plan współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami.

  W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano następujące działania:

   

  1  Prelekcja  policjanta, ratownika medycznego, ekologa, leśnika, strażaka.

  2  Występ bożonarodzeniowy dla chorych przebywających w Centrum Opieki               Paliatywnej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach

  3.  Udział w akcjach charytatywnych „Dla Bartka” , ,,Góra Grosza”,

  ,,Paczka dzieciaka na święta od strażaka”, ..Pomagamy dzieciom z domów dziecka”,

  ,,#GaszynChallenge”, ,,Podziękowania służbom medycznym”

  3  Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

  5.  Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców wszystkich grup przedszkolnych.

  6.  Włączanie rodziców i innych członków rodziny w uroczystości przedszkolne.

   

  7.Realizacja programów PSSE ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne ?”

  8 Wprowadzenie do jadłospisu przedszkola tradycyjnej śląskiej potrawy,

  9.Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”

  10.Pielęgnacja utworzonego ogródka ziołowo-warzywnego, warsztaty pieczenia chleba oraz kiszena kapusty.

  11. Wycieczka do Centrum Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy ( prezentacja multimedialna, zajęcia w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą zwiedzanie parku  w Pokoju)

  12. Wycieczka do Leśnego Przedszkola w Lubnianach ( poznanie piękna i bogactwa lasu)

   

  E  ZAKUPY, WYPOSAŻENIE, REMONTY, INWESTYCJE

   

  1 Zakup mebli: stołów i krzesełek do jadalni przedszkolnej (krzesełka Rada Rodziców)

  2 Zakup 3 wykładzin dywanowych do sal dydaktycznych.

  3 Remont 2 sal dydaktycznych, korytarza i klatki schodowej( Rada Rodziców).

  4 Zakup sprzętu nagłaśniającego (Rada Rodziców).

  5 Malowanie magazynów żywnościowych, pralni, pomieszczeń socjalnych, korytarzy.

    

  F  PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

   

   Projekt  edukacyjny Aglomeracji Opolskiej:

    ,,Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”.

   W ramach projektu zrealizowano:

  1. Zajęcia edukacyjne z ekologiem nt.segregacji odpadów.

  2. Konkurs plastyczny ,,Segreguję odpady- dbam o dobro Ziemi”(dyplomy, nagrody)

   

   MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

  1. mocne strony

  - bogactwo oferty edukacyjnej

  - autorskie programy edukacyjne (innowacje pedagogiczne)

  - wykwalifikowana kadra pedagogiczna

  -  strona internetowa przedszkola www.ppsiolkowice.pl

  -  bardzo dobra współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym

  - przyjazna atmosfera pracy

   

  2. słabe strony

  -  ograniczenia lokalowe

  -  utrudnienia związane z uciążliwym wjazdem na parking przedszkolny

               

  Ciekawostki  /  nowości:

  1. Innowacja pedagogiczna,,Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat ”.
  2.  II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty ,,Ozdoba choinkowa”
  3. Włączenie tradycyjnych potraw śląskich do jadłospisu przedszkolnego.
  4. Udział w międzynarodowym projekcie  UNICEF - obchody 30-tej rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka (dyplom )

   


  deklaracja dostępności | polityka prywatności

  Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach Projekt i wykonanie WEBSONAL